Návod k obsluze Krimpovací kleště ILME, obj. číslo: CCPZP

pro průřezy vodičů AWG 26 – 12 ( 0,12 – 4,0 mm2 ) jedná se o pneumatickou verzi ručních kleští s možností nastavení 8-mi pozic hloubky stisku.

1) potřebný tlakový vzduch 5,5 – 8,3 barů
2) Příslušenství:( není součástí dodávky ).
pozicioner : obj. číslo CCTP 10 – pro kontakty 10A, serie CDF a CDM
obj. číslo CCTP 16 – pro kontakty 16A, serie CCF a CCM
kalibr obj. číslo CCPNP

Kleště mají dvojitou aretační západku a nelze je otevřít, pokud není dokončen krimpovací cyklus.
Kleště mohou být vybaveny ručním nebo nožním spínačem. Doporučuje se použít regulační ventil a filtr.

POZOR: pracovní páka má být vždy v klidové poloze.

Příprava (přezkoušení mechanismu ) nástroje ( s nožním spínačem )

Nožní spínač instalujte mezi přívod vzduchu a přívod kleští.
Ruční spínač nasaďte a pomocí imbus klíče 1/16 přitáhněte šrouby.

Přezkoušení funkce řízení krimpování:
1. Instalujte poziční dutinku CCTP
2. Tlak snižte na cca 1 bar
3. Kontakt s průřezem 0,5 mm2 a s odpovídajícím drátem 0,5 mm2 zasuňte do kleští a zmačkněte spínač. Pokud mechanismus funguje zprávně,nedojde k úplnému nakrimpování a kontakt zůstane blokován v čelistích.
4. Tento kontakt lze odblokovat tím, že tlak zvednete na 5,5 – 8,3 barů a opět stisknete spoušť kleští. Kleště dosáhnou ukončení cyklu tím, že se vrátí do výchozí polohy.

Postup při krimpování
1. Připravený kontakt a vodič vložte do otevřených čelistí kleští
2. Nožní pedál nebo pracovní páku zmáčkněte. Tím začíná kompletní krimpovací postup.
3. Vyjměte nakrimpovaný kontakt z kleští a zkontrolujte vzhled kontaktu tvar krimpzóny, zda nejsou poškozené hrany na hlavě kontaktu a zda je vodič vidět v kontrolním otvoru.

Údržba nástroje:
– nástroj nepotřebuje žádnou údržbu
– neponořujte nástroj do čistících prostředků
– nestříkejte olej do nástroje
– nástroj nerozebírejte ani sami neopravujte

– pravidelně opticky kontrolujte vzhled a tvar nakrimpovaných kontaktů
– odstraňte všechny zbytky z krimp – čelistí a udržujte je stále v čistotě , u některých typů kontaktů je v krimpzóně barevné značení dle MIL norem – je nutné zbytky barvy odstranit z čelistí )
– pravidelně kontrolujte nástroj, zda se dobře uzavírá, zda nedošlo k opotřebení kontaktů, zda nevznikly usazeniny a zda nejsou cizí tělesa v nástroji
* V případě poškození, nutné kontroly a nastavení kleští se obraťte na dodavatele.

Montáž pozicioneru
1. Zvolte pro daný typ kontaktu odpovídající typ pozicioneru CCTP 10 nebo CCTP 16.
2. Pozicioner nasaďte na přídržný kroužek kleští a imbus šrouby připevněte.
3. Podle štítku na pozicioneru a podle barevného značení nastavte barvu odpovídající číslu a velikosti kontaktu, který má být použit: pootočte poziční váleček na pozicioneru proti značce a zamačkněte poziční váleček až se slyšitelně zaaretuje.
4. Povytáhněte selektor na kleštích a nastavte odpovídající číslo proti šipce označené „SEL.NO“. Selektor musí zaskočit zpět do aretované polohy. Pokud je na selektoru kleští závlačka, je nutno ji před manipulací se selektorem vyjmout.

Demontáž pozicioneru
1.Pozicioner demontujte pomocí imbus klíče 3,5 mm a přii otevřených kleštích šrouby povolte a pozicioner sejměte.

Uvolnění částečně nakrimpovaného kontaktu
1. Tlak vzduchu nastavte na 8,5 barů a kleště zmačkněte. Pokud zvýšení tlaku vzduchu nepomůže, pootočte selektrorem na maximální hodnotu průřezu ( ve směru hodinových ručiček ). Kleště opět stiskněte.
2. Pokud nedojde k uvolnění kontaktu ani po několikerém stisknutí kleští, obraťte se na servisní středisko ILME pro další pomoc.

KALIBR NIKDY NEKRIMPUJTE, KLEŠTĚ BY SE POŠKODILY !

Pokyny pro kalibraci uvedených kleští s kalibrem CCPNP
Zkouška „go/no go“ se provádí při nastavení selektoru na č.4.

1. „go“ zkouška: kleště úplně zavřete. Kalibr zkuste zavést zeleným koncem do krimp – otvoru ( kalibr musí jít bez vůle zasunout).

2. „no go“ zk. : kleště úplně zavřete. Kalibr zkuste zavést červeným koncem do krimp-otvoru ( kalibr nesmí jít zasunout do otvoru kleští).

Kleště CCPZP jsou nástrojem pro precizní pneumatické krimpování a jako takový musí být pro tento účel používán!