Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy SVK Elektronik s.r.o. se řídí všeobecnými podmínkami občanského zákoníku. Níže uvádíme naše specifické podmínky a dodatky:

1. Nabídky: Platnost nabídky je 1 měsíc. Ústní domluvy a ujištění našich zaměstnanců jsou závazné až na základě písemného potvrzení.
Kupní ceny prodávaného zboží jsou stanoveny na základě dohody smluvních stran a jsou uvedeny v nabídce s tím, že jsou sděleny i náklady na dopravu do odběrního místa kupujícího. Pokud strany projeví vůli uzavřít kupní smlouvu i bez určení ceny, pak může prodávající požadovat zaplacení kupní ceny obvyklé za takové nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy.
Katalogy, výkresy, ceníky, oběžníky nebo přílohy k nabídkám jsou nezávazné, pokud to není potvrzeno na objednávkách jako závazné.

2. Potvrzení smlouvy: Akceptací nabídky prodávajícího se tato stává dnem podpisu kupní smlouvou se všemi právními účinky. Práva a povinnosti smluvních stran se upravují těmito podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.
Jakákoli změna smlouvy je platná jen v písemné formě a po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
Návrh na uzavření smlouvy předložený kupujícím potvrdí a doručí prodávající v termínu do 7 pracovních dnů nebo navrhne její změny. Prodávající se zavazuje, že překontroluje podklady týkající se objednávky a v případě nejasností nebo zjevně chybějících údajů pro prodávajícího si přes osobu pověřenou kupujícím neprodleně vyžádá vyjasnění. Minimální hodnota objednávky je cca 1000,- Kč bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo podlimitní objednávku odmítnout popřípadě vyřídit s manipulačním poplatkem 150 Kč.
Předmětem smlouvy je prodej zboží . Prodávající není oprávněn měnit smluvní předměty bez souhlasu kupujícího. To platí obzvlášť tehdy, pokud tím bude dotčena vnější forma a dohodnutá specifikace. Navržené změny včetně z toho vyplývajících změn výkresů a dokumentace budou neprodleně projednány a mezi stranami bude docílena dohoda o z toho vyplývající změny cen a přizpůsobení dodacích lhůt. Ve veškeré korespondenci se bude uvádět značka objednávky a číslo každé jednotlivé objednávané položky.
V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nejpozději 10 dnů před termínem dodání, je kupující povinnen zaplatit prodávajícímu případný storno poplatek určený z kupní ceny stornovaného zboží. Vrácení již zakoupeného zboží může proběhnout jen po souhlasu prodávajícího a to ve výjimečných případech.

3. Dodávka: ke splnění dodávky dochází převzetím zboží kupujícím. Místem plnění podle této smlouvy je sídlo prodávajícího. Pokud by se smluvní strany dohodly na jiném místě plnění, musí být toto stanoveno v objednávce a potvrzeno prodávajícím.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu smlouvy. Převzetí dodávky potvrdí na dodacím listě, kde je povinen uvést následující: čitelně jméno přebírajícího, podpis přebírajícího, datum převzetí zboží. Kupující je povinen převzít doklady ke zboží.

4. Platební lhůta: začíná běžet po provedení dodávky, jejího potvrzení kupujícím a dále po dojití řádné faktury kupujícímu. Platby se uskutečňují do 15-ti dnů netto, pokud nebylo stanoveno jinak.
Kupující je povinnen dodržovat splatnost uvedenou na faktuře. Za opožděnou platbu může prodávající účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Pokud kupující nezaplatí za zboží nejdéle do 30-ti dnů po splatnosti uvedené na faktuře, může prodávající požadovat vrácení zboží v originálním balení.
Pokud budou existovat u kupujícího neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo zablokovat další objednávky. O této blokaci bude podána informace ze strany prodávajícího.
Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupujícím.

5. Záruka: Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku. Záruční lhůta činí 6 měsíců ode dne převzetí kupujícím. Prodávající ujišťuje, že smluvní předměty projektu odpovídají dohodnutým specifikacím, nemají žádné nedostatky s výjimkou skrytých vad ( materiálu, chybného výrobního postupu atd.) odpovídají zákonným a úředním ustanovením platným v okamžiku dodávky a příslušným průmyslovým standardům.
Tuto záruku poskytuje prodávající kupujícímu pouze za předpokladu, že kupující dodrží správné, výrobcem předepsané postupy pro skladování a montáž a předepsané podmínky pro použití dodávaného zboží.
Záruka se nevztahuje na případy, kdy došlo k vadě cizím zásahem, nevhodným skladováním, vyšší mocí nebo jednáním třetích osob, dále přirozeným opotřebením výrobku a vady, vzniklé vinou konečného uživatele a nenahlášením závady dodavateli výrobku ihned po jejím vzniku. Po celou dobu záruky musí být používány náhradní díly výhradně od dodavatele výrobku.
Kupující překontroluje smluvní předměty při jejich dodání na druh zboží a množství a na viditelné poškození v důsledku přepravy. Prodávající nehradí bezprostřední nebo následně vzniklé škody, způsobené vadným výrobkem.

6. Reklamace: Zboží musí být neprodleně po příchodu na místo určení zkontrolováno určenou osobou. Dodávka je schválena tehdy, pokud do 5-ti pracovních dní nepřijde písemný zápis o vadách. Pokud není včas proveden zápis o vadách nebo jsou na zboží provedeny svévolné zásahy, je záruka zrušena.
V případě reklamace, kdy nebyly dodrženy tech. parametry výrobku si prodávající vyžádá stanovisko výrobce a teprve potom pošle vyjádření kupujícímu. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a toto zboží bylo vyměněno za zboží bez vad, běží nová záruční lhůta ode dne předání kupujícímu.
Změna smlouvy, snížení ceny nebo náhradní dodávka za reklamované zboží se provede teprve tehdy, jsou-li nedostatky jako reklamace uznány.
V případě sporu týkajícího se reklamace bylo smluvními stranami dohodnuto, že kupující určí soudního znalce, který provede posouzení provedené reklamace. Závěry znalce budou pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese ta smluvní strana, která byla při reklamaci sporu neúspěšná.
Bez ohledu na zákonná záruční práva se reklamace provede na žádost kupujícího také opravou nebo náhradní dodávkou.

7. Souhlas s VOP: Zasláním objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

8. GDPR – Ochrana osobních údajů: Uvědomujeme si citlivost Vašich osobních údajů. Proto s nimi nakládáme citlivě a neposkytujeme je třetím osobám. Jednáme v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a informací, a proto jsme přijali organizační, technická a další zabezpečení pro zpracování a ochranu osobních údajů.  Vámi poskytnuté informace budou použity k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu.

Všechny vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v novelizovaném znění.