Návod k použití Krimpovací ruční kleště AMP ? návod č. 408-1559

( kleště č. 46121, 47304, 47386, 47387, 47907-1, 48518-2, 68343-1, 69151-1, 69152-1, 69163, 69454). pro fastony, očka, spojky a kloboučky s izolačním návlekem:

1.Popis nástroje (obr. č. 1):

Rukojeť a nálepka příslušného nářadí je barevně kódována souhlasně s kódováním konektorů a koncovek ( viz tabulka – obr. č. 3, orig. návod).
Krimpovací nářadí může být značeno více než jedním barevným kódem Zkontrolujte podle obr.3 zda nářadí a koncovka odpovídá správné kombinaci. Např. nářadí č. 47386 může být použito pro PID6- koncovky se žlutým kódem, rovněž pro kloboučky s červeným kódem.

Obr. č. 3 ukazuje počet teček (nebo čárek), které se objeví v reliéfu na koncovce, když je koncovka krimpována správným nářadím.
CERTI-CRIMP západka na kleštích zajišťuje plné stisknutí koncovek. Západka se neuvolní, dokud kleště nejsou plně stisknuty.
POZNÁMKA: nenastavujte západku!! ? ta zajišťuje spolehlivost stisku.

2. Postup krimpování

Pozn.: nastavení krimpování ? viz oddíl 5
3.1. Pro PIDG6 a PLASTI-GRIP koncovky
1. Odizolujte vodič na rozměry podle obr. 3. Straňte se otlučeným nebo poškozeným vodičům.
2. Otevřete čelisti plným stiskem rukojeti.
3. Vložte koncovku do čelistí podle obr. 4 nebo 5.
4. Stiskněte lehce rukojeť až je koncovka pevně přidržena na svém místě. Nezdeformujte dutinu koncovky.
5. Vložte správně odizolovaný vodič do dutiny koncovky dle obr. 4,5.
Pozn. ? nedovolte vniknutí izolace do dutiny koncovky.
6. Dokončete stiknutí stisknutí, dokud se západka neuvolní.
7. Uvolněte rukojeť, která se plně otevře a vyjměte krimpovanou koncovku.

33.2. Popis pro ?Kloboučky?
1.odizolujte kabel.
2.Nastavte na nářadí pozici č.3 ( pro izolaci)
3.Stiskněte rukojeť až se částečně sevřou čelisti, ale nechte
dostatek prostoru pro klobouček, aby mohl být vložen mezi čelisti.
4. Nastavte lokátor tak, ře konec kloboučku zůstane proti nastavením povrchu lokátoru . viz obr.6.
5. Stiskněte rukojeť, až je klobouček pevně držen čelistmi.
Nedeformujte dutinu kloboučku.
6. Vložte odizolovaný vodič do kloboučku na doraz.
7. Držte vodič v pozici a dokončete smáčknutí.
8. Uvolněte rukojeť a vyjměte krimpovaný klobouček.
9. Dále se podívejte v návodu na oddíl 4 a obr. 7 k vyhodnocení.

3. Kontrola nakrimpování ? viz obr. 7

Koncovky nesplňující popsané podmínky nesmí být použity.

4. Nastavení hloubky stisku izolace.

5.1. Kleště mají tři rozsahy ( sekce)
1.těsná
2.medium
3.volná
2. Nastavte pos. 3 viz obr. 1 nebo 5
3. Vložte koncovku do čelistí dle obr. 4 nebo 5
4. Vložte neodizolovaný vodič do ONLY – dutiny pro izolaci-viz
obr. 4,5.
5. Dokončete stisknutí.
6. Vyjměte koncovku a zkontrolujte, zda při ohnutí vodiče dozadu dopředu zůstává izolace v koncovce. Pokud se izolace vysune ven,
nastavte pos. 2.
Opakujte nastavení popř. na pos. 1. Nepoužívejte těsnější nastavení, než se požaduje.
POZOR! Ujistěte se, že oba trny jsou nastaveny ve stejné pozici:

1 2 3    1 2 3
L     P

4.2. Nastavení pro PLASTI-GRIP koncovky

Poznámka – jedná se zde pouze o podporu izolace ( ne o sevření)

1.Nastavte trny do pos. 3 pro vodič, který má velký průměr izolace.
2.Nastavte trny do pos. 2 pro vodič, který má střední průměr izolace.
3.Nastavte trny do pos. 1 pro vodič, který má malý průměr izolace.
Ujistěte se, že oba trny jsou nastaveny ve stejné pozici.

5. Kontrola nářadí

AMP ? nářadí je kontrolováno před odesláním. Obdržené nářadí by mělo být prohlédnuto ihned po dopravě, zda nebylo poškozeno během dopravy a že splňuje popsané vlastnosti. Jestliže nářadí je poškozeno, vraťte zásilku spolu s reklamací a upozorněte ihned AMP.

6. Údržba a kontrola nářadí.

7.1. Denní údržba
1. Odstraňte prach,vlhkost, a jiné cizí materiály z nářadí čistým kartáčem nebo cupaninou.
2. Ujistěte se,že jsou všechny trny na místě a jsou zajištěny příslušnými kroužky.
3. Ujistěte se,že všechny otáčivé části a kluzné povrchy jsou ochráněny tenkou vrstvou motorového oleje SAE 20. Nepoužívejte oleje příliš ? zabraňte, aby se olej nedostal k čelistím.
4. Když nástroj není používán, držte rukojeti sevřené a skladujte v čistém, suchém prostředí.

7.2. Periodická kontrola
Pravidelné kontroly by měly být prováděny osobami, zajišťujícími kontrolu kvality. Záznam pravidelných kontrol by měl zůstat s nářadím a nebo předán odpovědnému personálu za nářadí. Doporučuje se provádět kontrolu nejméně jednou za měsíc. Četnost kontrol závisí na objemu používání nástroje, na pracovních podmínkách, na odbornosti pracovníků a na vnitřních normách podniku. Kontroly by měly probíhat v následujícím pořadí:

A.Vizuální kontrola
1.Odstraňte všechen maz a nanesený film nečistot ponořením nářadí
(ru-kojeťi částečně sevřené) do vhodného odmašť. Prostředku,
který neublíží barvě ani plastu.
2. Ujistěte se, že všechny trny jsou na svém místě a zajištěny
kroužky. Jestliže je nutné přemístění ? viz seznam na obr. 11.
3. Zkontrolujte čelisti.
4. Sevřete rukojeti až se západka uvolní,potom nechte rukojeť volně
otevřít. Jestliže se kleště neotevřou rychle a úplně, pero je
vadné a musí být vyměněno ? viz oddíl 8 ? náhrada a opravy.

A.Měření čelistí. Tato kontrola vyžaduje užití měrky ve shodě s rozměry na obr. 8 a 9. AMP tyto měrky nedodává. 1.Sevřete úplně čelisti a potom držte rukojeť v této pozici.
Nevyvíjejte na čelisti další sílu.
2.Zastrčte GO element do sevřených čelistí bez užití síly. GO
element musí projít kompletně skrz crimp-zónu.
3.NO ?GO element může vniknout částečně dovnitř ale nesmí projít kompletně skrz.
4.Opakujte měřicí postup pro každou krimp-zónu a ujistěte se, že jste užili správnou měrku pro každou kontrolu.

Jestliže kontrolované čelisti vyhoví této měřící kontrole, nástroj je považován za rozměrově správný. Jestliže čelisti nevyhoví kontrole ? nástroj musí být opraven viz oddíl 8.

Informace o měrkách ? viz tabulka 9.

A.Kontrola západky CERTI ?CRIMP
Použijte 0,25 mm planžetu, která je vhodná pro kontrolu mezery mezi dnem spodních čelistí a crimpovacích zubů. 1.viz obr. 3 ? vyberte koncovku a vodič (maximální velikost)
2.Pozice koncovky v čelistích dle metody popsané v paragrafu 3.1, krok 1 až 5.
3.Zatímco držíte vodič na svém místě, zmáčkněte rukojeť až se západka uvolní. Držte nářadí v této pozici, udržujte dostatečný tlak, aby byly zuby sevřené.
4.Zkontrolujte mezeru mezi dnem a zuby. Jestliže je 0,25 mm nebo menší, západka je dobrá. Jestliže je mezera větší jak 0,25 mm ? západka není dobře nastavena a musí být opravena viz oddíl 8.
Jestliže nářadí odpovídá a splní tyto kontrolní procedury, namažte jej tenkým filmem libovolného motor. oleje SAE 20 a vraťte do provozu.
8.Náhrada a opravy. Náhradní zaměnitelné části jsou vyjmenovány na obr. 11. Jiné části než tyto jmenované by měly být nahrazeny firmou AMP, aby se zajistila kvalita a spolehlivost nářadí.