Návod k použití Krimpovací ruční kleště ERGOCRIMP AMP 539635-1

( návod č.5-744001-2 ) pro kontakty typu HA/HE , výrobce AMP – HTS

1. Použití návodu

– musí být stále k dispozici u kleští
– každý, kdo pracuje s kleštěmi, musí znát a dbát pokynů z návodu pro obsluhu kleští.
– V případě poškození mimo pokyny návodu nedává výrobce AMP žádné záruky.
– Návod je nutno doplnit ze strany uživatele podle nároků na bezpečnost a životní prostředí, platné v konkrétní zemi.

2. Základní bezpečnostní pravidla

Kleště jsou konstruovány podle nejnovějšího stavu techniky a osvědčených bezpečnostních prvků.

2.1 Zodpovědnost

Kleště může používat pouze zaškolená obsluha.
Rozsah působnosti pro obsluhu , údržbu, si musí pevně stanovit uživatel.
Vlastní změny nebo úpravy na kleštích a z toho způsobené vady ze strany uživatele vylučují záruku ze strany výrobce.

2.2 Pokyny pro nastavení a provozování kleští

– Kleště smí být používány jen v čistém stavu a s ohledem na bezpečnost a zdraví při práci.
– Kleště smí být používány jen k účelu, pro který jsou určeny.
– Za škody, způsobené nesprávným používáním výrobce neručí, riziko je plně na straně uživatele.

2.3. Poznámky k obsahu návodu kleští.

Návod popisuje popužití ERGOCRIMP kleští 539635-1, včetně garančních podmínek. Detailní informace ke krimpování, zkoušení kvality krimpování a nastavování čelistí jsou dodávány s těmito komponenty.
Pro podrobnější informace, které nejsou obsaženy v tomto návodu,stejně tak i technickou pomoc žádejte na adrese:
AMP Deutschland GmbH
Abtlg. Kundendienst
AMPerestrasse 12-14
64625 Bensheim

3. Účel pouižití kleští.

Kleště ERGOCRIMP 539635-1 jsou určeny pro krimpování kontaktů a k tomu se používají různé druhy pozicionerů a čelistí. Většinou jsou čelisti a pozicionery součástí balení. Pro speciální aplikace kontaktujte zákaz- nický servis. Všechny rozměry v návodu jsou uvedeny v mm, ale vyobrazené díly nejsou v měřítku!
Při dlouhodobé práci s kleštěmi může dojít k bolestem svalů nebo šlach obsluhující osoby ? ruční kleště slouží pouze k občasnému použití a malé série. Při větší nebo sériové výrobě je nutno používat odpovídající nářadí, které vám doporučí výrobce.
Nářadí slouží pouze k účelu, který je popsán v tomto návodě.

4. Popis kleští.

Kleště ERGOCRIMP 539635-1 jsou dvoučelisťové, s nastavitelným mechanismem pro hloubku stisku, s aretací proti předčasnému otevření kleští,odblokovacím mechanismem, dvěma šrouby (1,2,)pro montáž čelistí a lokátory. Nastavitelný západkový mechanismus (3,4,5) umožňuje optimální nastavení síly stisku a tím zaručuje optimální krimpovací proces.

5. Matrice – montáž.

Vyberte odpovídající typ matrice
1. Otevřete kleště, vymontujte oba upevňovací šrouby
2. Vložte matrice do pevné části kleští aby lícovaly otvory šroubů
3. Zašroubujte upevňovací šrouby jen zlehka ? nedotahovat!!
4. Zasuňte do pohyblivých částí kleští čelist a zlehka dotáhněte druhý šroub.
Poznámka: kleště mají západkový mechanismus se sedmi stupni, které slyšitelně zapadávají při stisku kleští a na 6-tém stupni se kleště mohou otevřít.
5. Stiskněte opatrně kleště, aby se matrice a čelist vzájemně srovnaly.
Stiskněte kleště do 5-tého kliknutí a dotáhněte upevňovací šrouby.
6. Upevněte pozicioner na kleště a zajistěte šestihrannou matkou.
Demontáž: při otevřených kleštích uvolněte a demontujte šrouby a vysuňte matrice a čelisti z kleští.

 

6. Nastavení hloubky stisku.

Kleště jsou vybaveny nastavovacím mechanismem, pomocí kterého se dosáhne správné hloubky stisku. Díky tomu je zaručeno správné nakrimpování kontaktů. Přesto, že kleště jsou nastaveny přímo ze závodu, je důležité nastavení kontrolovat. Opotřebení a počet cyklů je příčinou chybných sil. Doporučuje se pravidelná kontrola.
1.nakrimpujte kontakt s odizolovaným lankem o správném průřezu.
2.Pokud je síla nízká,je nutné ji zvětšit zvýšením tlaku čelistí pomo- cí exentrického mechanismu.Po uvolnění blokovacího šroubu SW2 oto- číme exentrem proti směru hodinových ručiček (+).
3.Aretační šroub opět zašroubujeme a provedeme kontrolní crimpování.
Popřípadě postup opakujeme, až je crimpovaný kontakt vyhovující.
4.Pro dosažení nižších hodnot otáčíme kotoučem ve směru hodinových ručiček (-). Postup opakujeme, až je hloubka stisku vyhovující.

Postup při krimpování.
– vložte kontakt do poziční dutinky
– aretujte kontakt lehkým stiskem kleští
– vložte odizolovaný konec vodiče do dutinky kontaktu
– stiskněte kleště natolik, až je možné je znovu otevřít
– vyjměte nakrimpovaný kontakt z kleští

Předčasné uvolnění kleští.
V případě chybného krimpování je někdy potřebné předčasně otevřít
kleště. Přitom se postupuje následovně:
– kleště lehkým stiskem uvolnit
– pomocí odblokovaní zařízení, které má otočný knoflík cca uprostřed
hlavy kleští, pootočte ve směru šipky.
– kleště otevřete

7. Údržba a kontrola nářadí

AMP ? nářadí je kontrolováno před odesláním. Obdržené nářadí by mělo být prohlédnuto ihned po dopravě, zda nebylo poškozeno během dopravy a že splňuje popsané vlastnosti.Jestliže nářadí je poškozeno,vraťte zásilku spolu s reklamací a upozorněte ihned AMP.

7.1. Denní údržba

1. Odstraňte prach,vlhkost, a jiné cizí materiály z nářadí čistým kartáčem nebo cupaninou.
2. Ujistěte se,že jsou všechny trny na místě a jsou zajištěny příslušnými kroužky.
3. Ujistěte se,že všechny otáčivé části a kluzné povrchy jsou ochráněny tenkou vrstvou motorového oleje SAE 20. Nepoužívejte oleje příliš ? zabraňte, aby se olej nedostal k čelistím.
4. Když nástroj není používán, držte rukojeti sevřené a skladujte v čistém, suchém prostředí.

Četnost mazání:
nářadí používané denně – mažte denně
nářadí používané příležitostně denně – mažte týdně
nářadí používané týdně – mažte měsíčně

7.2. Periodická údržba

Pravidelné kontroly by měly být prováděny osobami,zajišťujícími kontro- lu kvality.
Záznam pravidelných kontrol by měl zůstat s nářadím a nebo předán odpovědnému personálu za nářadí.
Doporučuje se provádět kontrolu nejméně jednou za měsíc. Četnost kontrol závisí na objemu používání nástroje, na pracovních podmínkách, na odbornosti pracovníků a na vnitřních normách podniku.

1. Odstraňte všechen maz a nanesený film nečistot ponořením nářadí (rukojeťi částečně sevřené) do vhodného odmašťovacího prostředku, který neublíží barvě ani plastu.
2. Ujistěte se, že všechny trny jsou na svém místě a zajištěny kroužky.
3. Sevřete rukojeti až se západka uvolní, potom nechte rukojeť volně otevřít. Jestliže se kleště neotevřou rychle a úplně, pero je vadné a musí být vyměněno.
4. Zkontrolujte kleště, zda nejsou opotřebené a poškozené, zvláště V oblasti čelistí a otočných dílů.

8. Náhradní díly

V následující tabulce jsou uvedeny náhradní díly pod číslem 539635-2 jako sada: ( čísla dílů jsou uvedena též na prvním vyobrazení kleští )

1. Šrouby pro upevnění matrice M4x11 ISO 7380 1 kus
2. Šrouby pro upevnění matrice M4x10 ISO 7380 1 kus
3. Nastavovací kotouč 1 kus
4. zajišťovací podložka 4 DIN6799 2 kus
5. stavěcí šroub M3x5 DIN 427 1 kus
6. pružina DIN 17223 C 1 kus
7. šroub M4x6 ISO 7380 2 kus

NEUŽÍVEJTE NÁSILÍ K OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ KLEŠTÍ!

MAZAT TÝDNĚ VŠECHNY POHYBLIVÉ DÍLY !

KALIBRY NEBO KOVOVÉ PŘEDMĚTY NIKDY NEKRIMPOVAT, KLEŠTĚ BY SE POŠKODILY !